Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Header

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Omdat wij veel waarde hechten aan persoonlijke aandacht en menselijk contact hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel te allen tijde van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen is.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle bestellingen en overeenkomsten van Ehrehla zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Ehrehla worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ehrehla worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ehrehla ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Ehrehla zijn vrijblijvend en Ehrehla behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ehrehla. Ehrehla is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ehrehla dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

Artikel 3. Herroepingsrecht, prijzen en betalingen

1. Na ontvangst van uw producten heeft u recht op herroeping, wat inhoud dat u 14 dagen bedenktijd heeft over de bestelde goederen. Wanneer de verzegeling van de producten verbroken wordt geldt de bedenktijd niet meer in verband met hygiënische- en gezondheidsredenen. De goederen die retour gezonden worden dienen in ongeschonden en originele staat te zijn. Indien uw bestelling in gedeelten geleverd wordt geldt dat na ontvangst van het laatste product de bedenktijd ingaat. Tot het verstrijken van de bedenktijd kunt u zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden. Een retourformulier vind u hier. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.  Wanneer u een dienst afneemt van Ehrehla gaat de bedenktijd van 14 dagen direct na bestelling in.

2. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling via iDeal.

4. Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ehrehla.

5. Voor de verzendkosten in Nederland worden de standaard Post.nl pakketpost prijzen aangehouden.

6. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.

7. Er geldt geen minimum bestelbedrag.

Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde artikelen geschiedt bijna altijd binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling (uitgesloten bedrijfsvakantie). Indien dit niet mogelijk is krijgt u hier zo spoedig mogelijk bericht over.

2. De door Ehrehla opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde artikelen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

4. Mocht Ehrehla om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal zij te allen tijde het vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. Ehrehla is gerechtigd de af te leveren artikelen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Ehrehla gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek van de klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij/zij op grond van enige overeenkomst aan Ehrehla verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ehrehla geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ehrehla daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.

2. De verzending van artikelen gebeurt steeds op risico van de koper. Ehrehla is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.

3. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen zeven dagen na levering retour zenden aan het postadres van:

Ehrehla
Pennincstraat 12
6136 TC Sittard


Retour ontvangen artikelen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Ehrehla niet worden vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Ehrehla, dan wel tussen Ehrehla en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Ehrehla, is Ehrehla niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Ehrehla.

Artikel 9. Persoonsgegevens

1. Ehrehla houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Ehrehla respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Ehrehla.

Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ehrehla ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ehrehla gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ehrehla kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan Ehrehla opgave doet van een adres, is Ehrehla gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden, tenzij u via de bestelpagina van Ehrehla schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Ehrehla gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ehrehla deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ehrehla in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ehrehla vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Ehrehla is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Ehrehla
info@ehrehla.nl
KVK: 14115521